Οικογενειακό

 • 12045/2005

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αγωγή υπό αίρεση δεν επιτρέπεται. Είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα μια κύρια βάση της αγωγής, προκειμένου η αγωγή να μην απορριφθεί σαν απαράδεκτη. Αναγκαία προϋπόθεση γης γέννησης αξίωσης στο πρόσωπο του ενός συζύγου συμμετοχής στα αποκτήματα του άλλου συζύγου, είναι η ύπαρξη γάμου μεταξύ των συζύγων. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μπορεί να προβληθεί και κατά των κληρονόμων του συζύγου που πέθανε, όχι δε και αντίστροφα, εκτός εάν έχει αναγνωρισθεί συμβατικά ή έχει επιδοθεί αγωγή γι΄ αυτήν.

   

 • 135/2013 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

  Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Η παράλειψη άσκησης κύριας αγωγής μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της τελευταίας τόσο για το παρελθόν όσο και για το μέλλον, συνεπώς ακύρως επισπεύδεται βάσει αυτής αναγκαστική εκτέλεση

   

 • 1392/2019

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έφεση. Άρθρο 947 ΚΠολΔ. Παραβίαση διατακτικού δικαστικής απόφασης. Η παράβαση γίνεται είτε θετικώς με άμεση ενέργεια, είτε με απείθεια μη συμμορφώσεως προς το περιεχόμενο της απόφασης. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως διέρχεται δύο στάδια και απαιτεί την έκδοση δύο δικαστικών αποφάσεων. Δικαστική απόφαση περί καθορισμού των όρων επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα. Προσχηματικός ο ισχυρισμός της εναγομένης περί ασθένειας των ανηλίκων, προκειμένου να παρεμποδιστεί η επικοινωνία του μαζί τους. Απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ ή 250 ΚΠολΔ. Η απόρριψη τέτοιου αιτήματος δεν θεμελιώνει λόγο έφεσης, διότι η αναβολή εναπόκειται στην κρίση και τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

   

 • 2129/2008 

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού. Αίτημα της αγωγής, να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος με αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης. Η έννοια της υπαιτιότητας στη νέα μορφή του ισχυρού κλονισμού στην έννομη σχέση του γάμου, μετά την τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου με το ν. 1329/1983, δεν αποτελεί μεν στοιχείο της έννοιας του ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης, αλλά δεν είναι και άμοιρη συνεπειών, αφού εμπεριέχεται και φέρεται στη φράση «από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων».

   

 • 272/2009

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

  Επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση κατ’ άρθρο 730 παρ.2 του ΚΠολΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης είναι να διαπιστωθεί τελεσίδικα η ανυπαρξία ουσιαστικού δικαιώματος. Αίτηση πατέρα περί επιστροφής καταβληθεισών διατροφών ανηλίκου, λόγω οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σ’ αυτόν. Μη νόμιμη η αίτηση, καθόσον με την απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας δε διαγνώστηκε η ανυπαρξία δικαιώματος διατροφής του ανηλίκου κατά το διάστημα που την επιμέλειά του ασκούσε η μητέρα του, επομένως δε συντρέχει η προϋπόθεση της τελεσίδικης διαπίστωσης ανυπαρξίας του ουσιαστικού δικαιώματος διατροφής για επίδικο χρονικό διάστημα.

 • 5299/2010 

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχέσεις γονέων και τέκνων. Την ιδιότητα του τέκνου ως τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβάλει και ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα, ευρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγο της, είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης.Στην περίπτωση που ενάγων στην αγωγή προσβολής πατρότητας, είναι ο άνδρας που είχε σαρκική συνάφεια με την μητέρα (άρθρο 1465 εδ. 5 ΑΚ), η απόφαση που δέχεται την προσβολή πατρότητας επιφέρει, όταν καταστεί αμετάκλητη, αυτοδίκαιη δικαστική αναγνώριση του παιδιού από τον άνδρα αυτόν.

 • 902/2016 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Κανονισμού 1397/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά προσώπων που κατοικούν σε χώρα της Ε.Ε., ως χρόνος ασκήσεως αυτής και επέλευσης όλων των ουσιαστικών και δικονομικών συνεπειών κατά το ελληνικό δίκαιο νοείται εκείνος της πλασματικής επίδοσης του σχετικού δικογράφου στον εισαγγελέα κατ’ άρθρο 134 παρ.1 ΚΠολΔ. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημα της αίτησης δεν απαιτείται να διατυπώνεται πανηγυρικά ούτε να περιέχεται αποκλειστικά στο αιτητικό της, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου της, αρκεί να διατυπώνεται με τρόπο σαφή και ορισμένο. Ανταίτηση. Ασκείται και προφορικά χωρίς την τήρηση προδικασίας. Για το παραδεκτό της απαιτείται, μεταξύ άλλων, να υφίσταται ταυτότητα των υποκειμένων της δίκης επί της ανταιτήσεως και της κύριας αιτήσεως. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων έχει προσωρινή ισχύ, η οποία χαρακτηρίζει ως προσωρινό και το δεδικασμένο της. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει απολέσει την ισχύ της και εξακολουθεί να παράγει προσωρινό δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων για τα θέματα που όρισε, αφού η πλασματική επίδοση της κύριας αγωγής έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την έκδοσή της. Καθορισμός όρων προσωπικής επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία του πατέρα με τις ανήλικες θυγατέρες του σε καθορισμένη περιοχή, χωρίς διανυκτέρευση και υπό τον όρο η επικοινωνία να λαμβάνει χώρα παρουσία της μητέρας των ανηλίκων ή τρίτου προσώπου επιλογής της, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκ νέου προσπάθεια του πατέρα τους να τις απομακρύνει από τον ελλαδικό χώρο. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης. Για να επιδικασθεί προσωρινά απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης.

   

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα