Συμβάσεις / Μισθώσεις (Αστικό)

 • 12069/2013
  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Κατάρτιση σύμβαση δανείου προφορικά με ομόρρυθμη εταιρεία. Όρος του καταστατικού ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις, όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογράφουν και οι δύο εταίροι. Επί κοινής εναγωγής ομορρύθμου εταιρίας και ομορρύθμων εταίρων, υπάρχει μεταξύ τους δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας, ενώ μεταξύ των ομορρύθμων εταίρων στην ίδια δίκη δεν υφίσταται αναγκαία ομοδικία αλλά απλή. Η ομολογία του διαδίκου, προφορική ή γραπτή, αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε. Η δικαστική ομολογία ενός από τους απλούς ομοδίκους δεν είναι δεσμευτική για τους άλλους ομοδίκους. Το Δικαστήριο την εκτιμά ελευθέρως ως προς όλους τους αναγκαίους ομοδίκους

 • 12093/2017

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Ερημοδικία εναγομένου, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις. Προσβολή προσωπικότητας. Τακτική αγωγή με αίτημα την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη. Η αξίωση για άρση της προσβολής προϋποθέτει ότι η προσβολή είναι ενεργός και δεν έχει λήξει. Η αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο μέλλον προϋποθέτει την ύπαρξη βάσιμης απειλής επικείμενης προσβολής στο μέλλον και δεν αρκεί η επίκληση μιας υποθετικής απειλής. Αίτημα να μην πλησιάζει ο καθ’ ου τους αιτούντες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

   

 • 121/2010

  ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  (ΕΠΟΛΔ 2010/844) Δικονομία πολιτική. Διεθνής δικαιοδοσία. Κανονισμός 44/2001. Προσδιορισμός της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων επί ενοχών από αδικοπραξία. Καθορισμός του τόπου τέλεσης της αδικοπραξίας που έλαβε χώρα μέσω του διαδικτύου (βλ. Παρατηρήσεις Ε. Βασιλακάκη, ΕΠολΔ 2010/848).

   

 • 12279/2009
  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει, ως ασφαλιστικό μέτρο, κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της τελευταίας διατάξεως του άρθρου 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση.

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 13366/2017

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Κτηματολόγιο. Ανακριβής πρώτη εγγραφή. Αρχική εγγραφή με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Κτήση κυριότητας επί των επιδίκων με τρόπο πρωτότυπο (χρησικτησία). Δημόσιες γαίες. Το γεγονός και μόνον ότι ενάγεται το Ελληνικό Δημόσιο, όπως απαιτείται εφόσον τα ακίνητα έχουν καταχωριστεί με δικαιούχο κυριότητας «άγνωστο ιδιοκτήτη», δεν προσδίδει στα επίδικα την ιδιότητα των δημόσιων κτημάτων, ώστε να οφείλει να αναφέρει τα περιστατικά εκείνα που θεμελιώνουν το κατά το άρθρο 78 του Οθωμανικού νόμου περί γαιών της 7 Ραμαζάν δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως των απώτερων δικαιοπαρόχων της, που θα απαιτούνταν στην περίπτωση που τα επίδικα ακίνητα είχαν καταχωριστεί με δικαιούχο κυριότητας το εναγόμενο, ούτε εξάλλου είναι αυτή η νομική βάση της αγωγής.

 • 16154/2009

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αυτοκίνητα. Παραγραφή. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. ΓπΝ/1911, η διετής παραγραφή αρχίζει, ενόψει και του άρθρου 241 ΑΚ, όχι από την ίδια ημέρα, αλλά από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος. Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Από την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361) προκύπτει η δυνατότητα των μερών στη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων να συμφωνήσουν περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή, όταν συντρέξουν οι συμφωνούμενες από τα μέρη περιπτώσεις, μία από τις οποίες είναι και η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ, όταν η ζημιά προξενείται σε χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Ο ασφαλιστής δύναται κατ’ αρχήν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσει αναγωγή κατά του κατόχου και ιδιοκτήτη που είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον εν μέθη οδηγό, εφόσον όμως τα παραπάνω πρόσωπα βαρύνονται με υπαιτιότητα για την παράβαση αυτή. Αυτό συμβαίνει όταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου παραχωρεί την οδήγηση αυτού σε πρόσωπο για το οποίο γνωρίζει ότι συνεπεία προηγούμενης ανάλωσης οινοπνεύματος δεν είναι ικανό προς ασφαλή οδήγηση.

 • 1627/2007 

  ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διαιρεμένη ιδιοκτησία. Κοινά μέρη του όλου ακινήτου. Επί διαιρεμένης ιδιοκτησίας ο κύριός της γίνεται αυτοδικαίως και συγκύριος εξ αδιαιρέτου, κατ' ανάλογη μερίδα, πάνω στα κοινά μέρη του όλου ακίνητου και δικαιούται να κάνει απόλυτη χρήση αυτών, να προβαίνει σε επισκευή και συντήρηση τους, αρκεί να μην παραβλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών, να μην μεταβάλλεται ο προορισμός αυτών, να μη μειώνεται από τη χρήση η ασφάλεια της οικοδομής και να μη δημιουργείται κίνδυνος για τη στατική ικανότητα αυτής. Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής.

 • 164/2010

  ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  (ΕΠΟΛΔ 2010/709) Δικονομία πολιτική. Κήρυξη εκτελεστής απόφασης γερμανικού δικαστηρίου. Αυτή εκδόθηκε επί αγωγής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Διαδικασία επίδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1348/2000. Η προσπάθεια επίδοσης της αγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό απέβη άκαρπη. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. (Βλ. Παρατηρήσεις Α. Άνθιμου, ΕΠολΔ 2010/713).

 • 16538/2009 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αντικατάσταση εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας. Σπουδαίος λόγος αντικατάστασης εκκαθαριστή. Συντρέχει και όταν δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των καταστατικών εκκαθαριστών της εταιρείας λόγω της διάρρηξης των σχέσεων μεταξύ τους και των συνεπεία αυτής, έντονων διενέξεων και διαπληκτισμών που δημιουργούνται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η εξακολούθηση της διαδικασίας και των εργασιών της εκκαθάρισης και η ολοκλήρωση αυτής.

 • 16547/2009 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αντικατάσταση εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας. Σπουδαίος λόγος αντικατάστασης εκκαθαριστή. Συντρέχει και όταν δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των καταστατικών εκκαθαριστών της εταιρείας λόγω της διάρρηξης των σχέσεων μεταξύ τους και των συνεπεία αυτής, έντονων διενέξεων και διαπληκτισμών που δημιουργούνται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η εξακολούθηση της διαδικασίας και των εργασιών της εκκαθάρισης και η ολοκλήρωση αυτής.

 • 16892/2010

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Καταπάτηση κληροτεμαχίου. Διεκδικητική αγωγή. Αγροτική νομοθεσία, άρθρο 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα. Ακίνητο που παραχωρήθηκε ως κλήρος σε πρόσωπο δικαιούμενο αγροτικής αποκατάστασης δεν ήταν δεκτικό νομής και χρησικτησίας από άλλον, ο οποίος έτσι δεν μπορούσε να αποκτήσει την κυριότητα αυτού με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, ούτε να αντιτάξει κατά του διεκδικούντος τον κλήρο κληρούχου ή των κληρονόμων του την από το άρθρο 249 ΑΚ ένσταση εικοσαετούς παραγραφής της διεκδικητικής αγωγής. Αναγκαστικός νόμος 431/1968. Επιτρέπεται στους κατά την εποικιστική νομοθεσία κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση με δικαιοπραξίες εν ζωή των πάσης φύσεως κλήρων τους, με το μοναδικό περιορισμό της μη κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής, ο οποίος ισχύει και σε κάθε περαιτέρω μεταβίβαση.

 • 17274/2003

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Παραγραφή εν επιδικία. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική. Αποκτά ισχύ δεδικασμένου και έτσι τρέπεται η βραχυχρόνια παραγραφή αυτής σε εικοσαετή (άρθρο 268 ΑΚ) μόνο μετά την κοινοποίησή της για δεύτερη φορά στον οφειλέτη και την πάροδο απράκτου της προθεσμίας της παρ.2 του άρθρου 633 ή της τελεσιδίκου απορρίψεως αυτής της ανακοπής. Διακοπή της παραγραφής δι’ αναγνωρίσεως του χρέους εκ μέρους του οφειλέτη. Πρέπει να προέρχεται από τον οφειλέτη και να απευθύνεται προς το δανειστή, και να γίνει μετά την έναρξη του χρόνου της παραγραφής και πριν από τη συμπλήρωσή της.

 • 17580/2013

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Τριτανακοπή. Η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης. Η αίτηση για δικαστική αναστολή της εκτελεστότητας της προσβαλλομένης με την τριτανακοπή απόφασης δεν μπορεί να υποβληθεί αυτοτελώς αλλά μόνο κατά την εκδίκαση της τριτανακοπής. Η υποβαλλόμενη αυτοτελώς αίτηση αναστολής εκτελεστότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 • 1786/2018

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Εμπορική μίσθωση. Έγγραφη κατάρτιση και συμφωνία τήρησης έγγραφου τύπου για κάθε τροποποίηση, παρότι δεν απαιτείται η τήρησή του από τον νόμο. Με νεότερη συμφωνία, προφορική ή ακόμη και σιωπηρή, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική συμφωνία, καθόσον η νεότερη συμφωνία καταργεί αυτήν περί εγγράφου τροποποιήσεως της αρχικής συμφωνίας. Εικονικές υπεκμισθώσεις. Εγγυοδοσία. Παραδοτική ποινική ρήτρα. Για να έχει η εγγυοδοσία τον χαρακτήρα ποινικής ρήτρας που καταπίπτει, πρέπει από τη σύμβαση να συνάγεται σαφώς ότι το ποσό δίδεται ως ποινική ρήτρα και τούτο συμβαίνει όταν με τη σύμβαση προβλέπεται η κατάπτωση του συνομολογηθέντος (re) ποσού αυτού υπέρ του εκμισθωτή σε περίπτωση παράβασης οποιονδήποτε όρων της σύμβαση μίσθωσης. Συμφωνία για καταβολή συμπληρωματικής εγγυοδοσίας, την οποία όμως ο μισθωτής δεν κατέβαλε και η εκμισθώτρια δεν αξίωσε την καταβολή της ούτε δικαστικά ούτε εξώδικα. Η ενάγουσα εκμισθώτρια δεν έχει αξίωση καταβολής του εν λόγω ποσού ως κατάπτωση δοθείσας εγγύησης, αφού το εν λόγω ποσό δεν δόθηκε εις χείρας της, ώστε να λειτουργήσει ως καταπεσούσα ποινική ρήτρα. Ένορκες βεβαιώσεις. Εάν έχουν ληφθεί μετά τη συζήτηση της έφεσης και εντός της τριήμερης προθεσμίας για προσθήκη και αντίκρουση, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εάν χρησιμεύουν για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο. Εάν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε είναι απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα και δεν μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν ούτε ως αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, διότι η απόκλιση αυτή δεν εκτείνεται τόσο ώστε να παρέχεται η εξουσία στο Δικαστήριο να λαμβάνει υπ’ όψιν και ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα, όπως ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν κατά παράβαση της θεμελιώδους αρχής του προαπόδειξης. Τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ). Συμψηφισμός με μισθώματα. Φθορές. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής.

   

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 178ΕΜ/2015

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

  Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Καταχώριση ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Δικαιούχος που απεβίωσε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος ήταν εν ζωή κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώματος είναι ο αποβιώσας. Μη νόμιμο το αίτημα περί αναγνώρισης της κυριότητας, αφού αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης είναι απλώς η διαπίστωση της ύπαρξης της σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς τη διάγνωση οποιουδήποτε αμφισβητούμενου δικαιώματος. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου.

   

 • 21722/2011
  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Άρθρο 249 ΚΠολΔ. Αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς, σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτημα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Αγωγή διάρρηξης δωρεάς ως καταδολιευτικής. Εκκρεμείς αγωγές με αντικείμενο την απόδοση δανείου.Αντικείμενο των δικών αυτών αποτελεί η ύπαρξη των απαιτήσεων δυνάμει των οποίων ο ενάγων διώκει με την ένδικη αγωγή του τη διάρρηξη της δωρεάς ως καταδολιευτικής. Διατάσσει την αναστολή εκδίκασης της ένδικης αγωγής.

 • 22807/2007

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σύμβαση δι’ αντιπροσώπου. Υπέρβαση των ορίων πληρεξουσιότητας από τον αντιπρόσωπο. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος πληρεξουσιότητας. Παραδεκτά σωρεύονται αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας και καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Ευθύνη προς αποζημίωση έχει και ο τρίτος που συναλλάσσεται με τον πληρεξούσιο – εντολοδόχο, ο οποίος καταχράται τη σχέση που τον συνδέει με τον εντολέα – πληρεξουσιοδότη, όταν γνωρίζει τα περιστατικά που συνιστούν την υπέρβαση της εντολής ή την κατάχρηση της πληρεξουσιότητας, καθώς και ότι αυτά ήταν πρόσφορα να επιφέρουν ζημία στον εντολέα – πληρεξουσιοδότη.

 • 2426/1997 

  ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΡΜ/1998 (448) Εμπορική ιδιότητα. Μέλη δ.σ. ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. Ως εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών δεν είναι έμποροι. Μέτοχοι. Κτήση εμπορικής ιδιότητας σε περίπτωση κατοχής του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα. Προσωπική κράτηση κατά εκπροσώπων α.ε. και ε.π.ε δε χωρεί.

   

 • 24664/2011
  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Κατάρτιση σύμβασης δανείου προφορικά με ομόρρυθμη εταιρεία.Όρος του καταστατικού ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις, όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογράφουν και οι δύο εταίροι. Επί κοινής εναγωγής ομορρύθμου εταιρίας και ομορρύθμων εταίρων, υπάρχει μεταξύ τους δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας, ενώ μεταξύ των ομορρύθμων εταίρων στην ίδια δίκη δεν υφίσταται αναγκαία ομοδικία αλλά απλή.Αποδοχή αγωγής. Αν υπάρχουν περισσότεροι ομόδικοι, η αποδοχή της αγωγής κρίνεται αυτοτελώς για κάθε ομόδικο, δηλαδή αντικειμενικώς τόσο στην απλή όσο και στην αναγκαστική ομοδικία (76 παρ. 2), με εξαίρεση, ως προς την τελευταία περίπτωση, όταν η αξίωση διάθεσης του αναγνωριζομένου δικαιώματος ανήκει από κοινού σε όλους τους αναγκαίους ομοδίκους και όταν πρόκειται για υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση, οπότε η δήλωση αποδοχής πρέπει να προέρχεται από όλους τους ομοδίκους.

   

 • 25478/2013

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις υποχρέωσης προς αποζημίωση. Γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης προς αποζημίωση αποτελεί και η απατηλή συμπεριφορά σε βάρος του ζημιωθέντος. Επί ασκήσεως αξιώσεως αποζημιώσεως, η οποία στηρίζεται σε αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από τη μετά από όχληση υπερημερία του εναγομένου. Προσύμφωνο. Υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει για την κύρια σύμβαση, διαφορετικά είναι άκυρο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσυμβάσεως αγοράς ακινήτου για την οποία δε συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνιστά πλουτισμό του πωλητή χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του αγοραστή. Όσον αφορά τους τόκους, η ευθύνη του λήπτη χρηματικής παροχής προσδιορίζεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 345, 346 και 910, ενώ η διάταξη του άρθρου 911 αρ.2 δεν εφαρμόζεται.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα